Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

dap an HSG 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Duy Phong
Ngày gửi: 11h:11' 09-02-2011
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 189
Số lượt thích: 0 người
Bài 1:
Program xau;
var
s:string;
i:Byte;
Begin
Write(`Moi nhap xau: `);
Readln(s);
Writeln(`Xau vua nhap: `,s);
Write(`Xau nguoc lai: `);
For i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);
Readln;
End.

Bài 2:
Program mang2chieu;
Var
A:array[1..10,1..10] of integer;
Max:integer;
N,i,j: Byte;
Begin
Write(`Moi nhap N=`);
Readln(N);
Writeln(`Moi nhap cac phan tu mang:`);
For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
Begin
write(`A[`,i,`,`,j,`,`,`]`);
readln(A[i,j])
End;
Max:=A[1,1];
Write(`Cac phan tu tren duong cheo chinh: `);
For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
Begin
if i=j then write(a[i,j],` `);
if Max end;
Writeln;
Writeln(`Gia tri lon nhat= `,Max);
Write(`Vi tri: `);
For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
If A[i,j]=Max then write(`(`,i,`,`,j,`)`);
Readln
End.

Bài 3:
Program Mang1chieu;
Var
A:array[1..50] of integer;
S:integer;
N,i,dau, cuoi: Byte;
Begin
Write(`Moi nhap N=`);
Readln(N);
Writeln(`Moi nhap cac phan tu mang:`);
For i:=1 to N do
Begin
write(`A[`,i,`]=`);
readln(A[i]) ;
End;
S:=0; i:=1;
While A[i]<>0 do i:=i+1;
Dau:=i;
i:=N;
While A[i]<>0 do i:=i-1;
Cuoi:=i;
For i:=dau to cuoi do S:=S+A[i];
Writeln(`Tong cac so giua 2 so 0= `,S);
Readln
End.

Bài 4:
Program So_hoan_thien;
Var
R,S,i,j,d:Word;
T:Word;
Begin
Write(`Moi nhap R, S:`);
Readln(R,S);
Write(`Cac so hoan thien: `);
d:=0;
For i:=R to S do
Begin
T:=0;
For j:=1 to i-1 do
if i mod j=0 then T:=T+j;
if T=i then
Begin
d:=d+1;
write(i,` `);
end;
End;
If d=0 then Write(`khong tim thay`);
Readln;
End.

 
Gửi ý kiến